COVID-19 Sonucunda Evden Çalışabilirlik ve Eşitsizliğe Etkileri: Türkiye İçin Politika Önerileri

Bu politika raporunda Dr. Uğur Aytun ve Dr. Cem Özgüzel, COVID-19 salgınından sonra alınan sosyal mesafe tedbirleri sonucunda evden çalışma pratiklerinin Türkiye işgücü piyasasındaki yaygınlığını ve farklı boyutlardaki (meslek, sektör, bölge) durumlarını ve bu durumların mevcut eşitsizliklere olan etkisini göz önüne alarak değerlendirmektedir.

Bu amaçla, öncelikle Dingel ve Neiman’ın (2020) ABD ekonomisi için uyguladığı metodoloji TÜİK’in hane halkı işgücü anketi verilerine uyarlanmış, Türkiye işgücü kesiminin yüzde 24’ünün evden çalışabildiği ve bu oranın ABD’nin ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin altında olduğu tespit edilmiştir. Türkiye özelinde daha derin irdelendiğinde bu evden çalışabilirlik oranının sektörlere, bölgelere ve mesleklere göre farklılıklar gösterdiği görülmüştür. Daha sonra, evden çalışabilirliğin eşitsizliklerle ilişkisi incelenmiş ve yüksek gelirli, üniversite ve üstü eğitim düzeyine sahip, kayıt altında çalışan ve kadın çalışanların genel olarak evden çalışma olasılıklarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Son olarak, evden çalışmanın kısa, orta ve uzun vadedeki etkileri mevcut literatür irdelenerek Türkiye için politika önerileriyle beraber tartışılmıştır.


Politika raporunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.