istanpol logo Yükleniyor
web-logo
TR EN

24.4.2023

Dijital Dönüşüm ve Türkiye

Prof. Dr. Erkan Erdil

Günümüz dünyası dijital dönüşüm bağlamında önemli değişiklikleri deneyimlemektedir. Ülkeler bu dönüşüme uyum sağlayabilmek adına stratejik bir yaklaşım geliştirmek durumundadırlar. Prof. Dr. Erkan Erdil’in kaleme aldığı bu politika raporunda Türkiye’de yapılan belli başlı çalışmalar incelenmiştir.

(Politika raporunun tamamını yukarıdan PDF formatında indirebilirsiniz)

Bu kapsamda TÜSİAD çalışmaları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Dijital Türkiye Yol Haritası ve TÜBİTAK Dijital Dönüşüm için Teknoloji Önceliklendirmesi çalışmaları irdelenerek temel yaklaşımlar belirlenmiş ve dijital dönüşüme yönelik birtakım politika önerilerinde bulunulmuştur.  İncelenen tüm stratejik dokümanlara bakıldığında, genel olarak paydaşların sürece dahil edildiği görülmekle birlikte, emek kesimi örgütlerinin paydaş olarak bulunmaması önemli bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır. Dijital dönüşüm süreçlerinden en çok etkilenmesi beklenen emek kesiminin göz ardı edilmesi ve sadece genel geçer eğitim söylemlerine indirgenmiş biçimde emeğin irdelendiğini görmekteyiz. Özellikle Türkiye’nin dış ticaretinde ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında önemli bir role sahip olan Avrupa Birliği’nin (AB) politika dökümanları, tam da bu açıdan yol gösterici olabilir. 2019-2024 program dönemi için yapılan ve yapılacak çalışmaları belirleyen AB dijital stratejisi bu örneklerden biri olabilir. Bu yaklaşım dijital ve yeşil dönüşümü bir arada tamamlamayı hedeflemektedir. Bu açıdan bakıldığında Türkiye için alınacak uzun ve zorlu bir yol olduğunu belirtmek yanlış olmayacaktır.

Tüm bu mevcut durum bağlamında geleceğe dönük öncelikli birtakım politika önerileri yapmak mümkündür. Bu öneriler ilk etapta atılması gereken adımları özetlemektedir:

  • Farkındalık Düzeyi: Dijital dönüşümle ilgili sektörel ve firma bazlı farkındalık düzeyi, kamu sektörünü de içerecek şekilde artırılmalıdır.
  • Dijital Uyum Politikası ve Yönetişim: Dijital uyum politikaları, risk yönetimi ve yasal süreçleri içeren bir yol haritası hazırlanmalıdır.
  • Dijital dönüşüm sürecini koordine edecek kurumsal bir yapı kurulmalıdır. Sektörel dijital dönüşüm koordinasyon süreci güçlendirilmelidir.
  • İnsan Kaynakları: Dijital dönüşümün sağlanması ve sürdürülmesi için ihtiyaç duyulan yetenek ve yetkinlikler belirlenmeli ve nitelikli iş gücü yetiştirilmelidir. Dijital yetkinliklere sahip iş gücünün Türkiye’de çalışması özendirilmelidir.
  • Dijital Teknoloji Alanları: Öncelikli dijital teknoloji alanlarında teknolojik ve yenilikçi kapasite artırılmalı ve yetenekler geliştirilmelidir.
  • Teknik Altyapı: Veri iletişim altyapısı güçlendirilmelidir. IT mimarisi, dijital dönüşüm ihtiyaçlarına göre güçlendirilmelidir.
  • Dijital Teknoloji Tedarikçileri: Dijital teknoloji tedarikçilerinin teknoloji edinim ve geliştirme kapasite ve yetenekleri güçlendirilmelidir.
  • Dijital teknoloji tedarikçilerinin ürün ve hizmetlerinin müşteriye erişimi artırılmalıdır.
  • İş Birliği: Sektörel ekosistemlerde yer alan tüm paydaşlarla iş birliği artırılmalıdır.